• Home
  • קטגוריה: רייקי 1

הכח של הרבה במעט,הוא כמו הכח של המלח בסלט. הכח של הרבה במעט,הוא ביכולת להישיר מבט. הכח לקריאה...

המים תמיד יודעים את הדרך,הם תמיד זורמים למטהעד שיגיעו אל הים. המים תמיד יודעים את הדרך,הם לקריאה...

יתכן שמילים יכולות לאחוז בעומקם של דברים... לבטא את הווייתם, יתכן שברוחבם ובשטחם, יתכן שיכולות לקריאה...

את השקט את השלווה,את עין הסערה.את הרוח והמים,לב הארץ ושמים. את הנחל והזרם,הענבים וגם הכרם.את לקריאה...

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

>